Pronuncia

Scegli una lingua per vedere le pronunce in sospeso solo per quella lingua.

 • Registra pronuncia per удыгъэ зыхэлъ удыгъэ зыхэлъ
 • Registra pronuncia per ӏэфӏагъ ӏэфӏагъ
 • Registra pronuncia per нэ дахэ уиӏэщ нэ дахэ уиӏэщ
 • Registra pronuncia per щхьэцхущӏ щхьэцхущӏ
 • Registra pronuncia per удыгъэ удыгъэ
 • Registra pronuncia per хуэжэн хуэжэн
 • Registra pronuncia per щыпсэухэм я къетхэкӏын щыпсэухэм я къетхэкӏын
 • Registra pronuncia per зрахьэну хуэныкъуэщ зрахьэну хуэныкъуэщ
 • Registra pronuncia per лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ лэжьэнкӏэ уашхэщ, шхэнкӏэ дыгъужьщ
 • Registra pronuncia per тепӏэн тепӏэн
 • Registra pronuncia per ахъшэ къихын ахъшэ къихын
 • Registra pronuncia per пащтыхьыпхъу пащтыхьыпхъу
 • Registra pronuncia per хьэдэщӏэлъхьэ хьэдэщӏэлъхьэ
 • Registra pronuncia per псытекӏэ псытекӏэ
 • Registra pronuncia per фӏыкӏэ зыухьэ фӏыкӏэ зыухьэ
 • Registra pronuncia per шэнт-ӏэнэ шэнт-ӏэнэ
 • Registra pronuncia per уэсылӏ ящӏ уэсылӏ ящӏ
 • Registra pronuncia per къэзэр къэзэр
 • Registra pronuncia per гъэбэтэн гъэбэтэн
 • Registra pronuncia per зыхузэгъэпэщ зыхузэгъэпэщ
 • Registra pronuncia per зыхузэгъэпэщын зыхузэгъэпэщын
 • Registra pronuncia per хузэгъэпэщын хузэгъэпэщын
 • Registra pronuncia per абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ? абыхэм я цӏэхэр пщӏэрэ?
 • Registra pronuncia per ӏэпхъуэ зэпытт ӏэпхъуэ зэпытт
 • Registra pronuncia per хыфӏэдзапӏэ хыфӏэдзапӏэ
 • Registra pronuncia per хыфӏэдзапхъэ хыфӏэдзапхъэ
 • Registra pronuncia per щӏэдзыпхъэ щӏэдзыпхъэ
 • Registra pronuncia per хьэжыгъэ ухуэнщӏын хьэжыгъэ ухуэнщӏын
 • Registra pronuncia per ухуэнщӏын ухуэнщӏын
 • Registra pronuncia per цӏыхубз дахэ дыдэ цӏыхубз дахэ дыдэ
 • Registra pronuncia per улъиигъэ улъиигъэ
 • Registra pronuncia per ящхьопэ ящхьопэ
 • Registra pronuncia per щхьэпэн щхьэпэн
 • Registra pronuncia per накӏэ хуэщӏын накӏэ хуэщӏын
 • Registra pronuncia per зэдаӏуэ тхылъ зэдаӏуэ тхылъ
 • Registra pronuncia per зэгъэпэща зэгъэпэща
 • Registra pronuncia per шэдыбжь пшынэ шэдыбжь пшынэ
 • Registra pronuncia per силӏ силӏ
 • Registra pronuncia per Тхьэ, сымыщӏэ. Тхьэ, сымыщӏэ.
 • Registra pronuncia per А си нану, моу къакӏуэ! А си нану, моу къакӏуэ!
 • Registra pronuncia per къуенцӏ къуенцӏ
 • Registra pronuncia per къуенару къуенару
 • Registra pronuncia per зыухьын зыухьын
 • Registra pronuncia per зыутхыпщӏын зыутхыпщӏын
 • Registra pronuncia per зыуфэбгъун зыуфэбгъун
 • Registra pronuncia per зыуфэн зыуфэн
 • Registra pronuncia per зыунэгъуэджын зыунэгъуэджын
 • Registra pronuncia per зыутхын зыутхын
 • Registra pronuncia per зыукъэбзын зыукъэбзын
 • Registra pronuncia per зыумысын зыумысын