Lingua: Zhuang [Cuengh]

Torna a Zhuang

 • Pronuncia di raemx raemx
 • Pronuncia di cup cup
 • Pronuncia di BAE BAE
 • Pronuncia di mwngz mwngz
 • Pronuncia di Cuengh Cuengh
 • Pronuncia di coek coek
 • Pronuncia di ae ae
 • Pronuncia di de de
 • Pronuncia di Daeng Daeng
 • Pronuncia di cuen cuen
 • Pronuncia di hwnz hwnz
 • Pronuncia di hau hau
 • Pronuncia di congh congh
 • Pronuncia di nou nou
 • Pronuncia di byanouq byanouq
 • Pronuncia di cwz cwz
 • Pronuncia di Fuj Fuj
 • Pronuncia di maed maed
 • Pronuncia di nyungz nyungz
 • Pronuncia di AI AI
 • Pronuncia di gang gang
 • Pronuncia di dox dox
 • Pronuncia di cib cib
 • Pronuncia di daiz daiz
 • Pronuncia di mbaw mbaw
 • Pronuncia di Bouxcuengh Bouxcuengh
 • Pronuncia di caemz caemz
 • Pronuncia di bak bak
 • Pronuncia di ciet ciet
 • Pronuncia di baengz baengz
 • Pronuncia di baeu baeu
 • Pronuncia di neq neq
 • Pronuncia di daengz daengz
 • Pronuncia di linx linx
 • Pronuncia di dot dot
 • Pronuncia di baet baet
 • Pronuncia di benj benj
 • Pronuncia di baihgvaz baihgvaz
 • Pronuncia di rap rap
 • Pronuncia di haemhndaep haemhndaep
 • Pronuncia di na na
 • Pronuncia di bya bya
 • Pronuncia di doeng doeng
 • Pronuncia di baihswix baihswix
 • Pronuncia di huj huj
 • Pronuncia di caetnyued caetnyued
 • Pronuncia di baek baek
 • Pronuncia di gai gai
 • Pronuncia di heuh heuh
 • Pronuncia di raiz raiz
 • Pronuncia di moq moq
 • Pronuncia di vuen vuen
 • Pronuncia di laeu laeu
 • Pronuncia di coenz coenz
 • Pronuncia di daw daw
 • Pronuncia di bei bei
 • Pronuncia di gik gik
 • Pronuncia di duhhenj duhhenj
 • Pronuncia di Aek Aek
 • Pronuncia di roeg roeg
 • Pronuncia di Dieb Dieb
 • Pronuncia di cib'itnyued cib'itnyued
 • Pronuncia di ngoenzlwenz ngoenzlwenz
 • Pronuncia di dawgaeq dawgaeq
 • Pronuncia di rox rox
 • Pronuncia di canghfaex canghfaex
 • Pronuncia di Reih Reih
 • Pronuncia di byawz byawz
 • Pronuncia di byaij byaij
 • Pronuncia di duz duz
 • Pronuncia di danq danq
 • Pronuncia di ciengq ciengq
 • Pronuncia di ndaejnyi ndaejnyi
 • Pronuncia di bya'ndoek bya'ndoek
 • Pronuncia di cieng cieng
 • Pronuncia di gwn gwn
 • Pronuncia di dinz dinz
 • Pronuncia di baihlaeng baihlaeng
 • Pronuncia di gvaq gvaq
 • Pronuncia di bit bit
 • Pronuncia di aen aen
 • Pronuncia di baihlaj baihlaj
 • Pronuncia di daek daek
 • Pronuncia di gyanghwnz gyanghwnz
 • Pronuncia di daeuj daeuj
 • Pronuncia di roq roq
 • Pronuncia di cawx cawx
 • Pronuncia di daengq daengq
 • Pronuncia di ciq ciq
 • Pronuncia di ngoenzbonzgonq ngoenzbonzgonq